Tuesday, March 27, 2012

My Dad in The News.


As Reported By Kuensel, Bhutan's National News Paper. 


༉ བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་ ཨུ་ར་ཤིང་མཁར་གྱི་ གཡུས་ཚན་དེ་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ར་ ལ་ནོར་ལུ་ འཚོ་བ་བརྟེན་སྡོད་མི་ཨིནམ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་ མི་སེར་ཚུ་ རང་མགོ་རང་འདྲོངས་སྦེ་ སྡོད་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་འགྱོ་མི་ལུ་བརྟེན་ ལུང་གཤོང་དེ་ནང་ གཡག་གསོ་སྐྱོང་ལམ་སྲོལ་དེ་ མར་ཉམས་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དེ་ཡང་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་༡ དེ་ཅིག་ལས་འགོ་བཙུགས་ ཨུ་རའི་མི་ཚུ་གིས་ གཡག་རུ་ཁག་སྦེ་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་ཁག་ ཀློང་སྟོད་དང་ ཀློང་སྨད་ཀྱི་ འབྱོགཔ་ཚུ་ལུ་ བཙོང་ཡོདཔ་ལས་ ཧེ་མ་ གཡག་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ ཁྱིམ་གུང་༢༠ དེ་ཅིག་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཤིང་མཁར་ལུ་ གཡག་རུ་ཁག་སྦེ་ གསོ་སྐྱོང་འཐབ་མི་ ཁྱིམ་གུང་༡ མ་གཏོགས་མེདཔ་ཨིན་པས།

ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་སྦེ་ ལ་ནོར་འཚོ་སྐྱོང་འཐབ་མི་ ཨཔ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ ཁོ་རའི་བུ་དང་ བུམོ་ཚུ་གིས་ གཡག་ཚུ་བཙོང་དགོཔ་སྦེ་སླབ་རུང་ དང་ཕུའི་ལམ་སྲོལ་ལུ་ གཞི་འཛིན་འབད་དེ་ ཉན་མ་བཏུབ་ཨིན་པས།

ཁོ་གི་བུ་ ཀུན་བཟང་གིས་ སླབ་མིའི་ནང་ ཁོང་ཨ་ལུ་ཚུ་ག་ར་ སྦོམ་ཐལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་ཤེས་ཡོན་སྦྱང་ཚར་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་ནང་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་དང་ན་ཚོད་རྒས་པའི་ ནམ་དུས་ལུ་ ལ་ཁ་ལས་ཕར་ ལ་ནོར་འཚོ་སྟེ་ སྡོད་དགོཔ་མིན་འདུག་ཟེར་མནོ་སྟེ་ ཨ་པ་ལུ་ གཡག་ཚུ་བཙོང་སྦེ་ ཁོང་ཨ་ལུ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ སྡོད་ད་ཟེར་ ག་དེམ་ཅིག་སླབ་རུང་ཉན་མ་བཏུབ་ཟེར་ཨིན་པས།

སྐྱེས་ལོ་ ༧༥ ལང་མི་ ཨཔ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ ཁོ་གི་མི་ཚེ་ ལ་ནོར་དང་གཅིག་ཁར་སྐྱོང་སྟེ་ ལོ་ངོ་༌མང༌རབ་ཅིག་ སོང་ཡོདཔ་ལས་ གཡག་མེད་པར་ རྩ་ལས་ར་ སེམས་ཆགས་མི་ཚུགས་ཟེར་སླབ་སྟེ་ བཙོང་མ་བཏུབ་ཨིན་པས།


ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཨཔ་བསོད་ནམས་དེ་ གཡག་ཚུ་ལུ་ བརྩེ་གདུང་དང་ ཞེན་ཆགས་ཀྱིས་ གཞན་ལུ་བཙོང་ནི་དེ་ སེམས་ཀྱིས་བཟོད་མ་ཚུགས་རུང་ ལོ་ན་རྒས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ ལ་ཁ་ལས་ཕར་ ལ་ནོར་ཚུ་ འཚོ་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་ བལྟ་ནི་ལུ་ གཟུགས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ ཁོ་གི་གཡག་དང་འབྱིམོ་ མཛོ་དང་མཛོ་མོ་ བསྡོམས་༥༠ དེ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ བཙོང་དགོ་པའི་ གནས་སྟངས་ནང་ ལྷོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ཁོ་གི་ བུ་ཅིག་གིས་ སླབ་མིའི་ནང་ ཁོང་གི་གཡག་ཚུ་ གཞན་ཁར་བཙོང་ནི་དེ་ ཨ་པ་ལུ་ སེམས་ཀྱི་ན་ཟུག་སྦོམ་ཡོད་རུང་ ཐབས་ར་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིནམ་ད་ མ་བཙོང་པར་བཞག་རུང་ འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ཤིང་མཁར་གྱི་ རྩྭ་ཐང་ནང་ གཡག་༡༠༠ དེ་ཅིག་ཚེ་ཐར་ བཏང་ཡོད་མི་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་འབད་མི་ག་ཡང་མེད་པར་ ག་ལྷོད་སར་ བཏང་བཞག་ཡོད་མི་དེ་གིས་ དོ་འགྲན་སྦོམ་བྱུང་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།

ཨཔ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ གཡག་ཉོ་མི་ཅིག་ ད་ལྟོ་ འཚོལ་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ད་ ཁོ་གི་ གཡག་ཚུ་ བཙོང་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཤིང་མཁར་གྱི་ རྩྭ་འབྲོག་དེ་ནང་ རྩྭ་བཟའ་མི་ ཚེ་ཐར་བཏང་མི་ གཡག་ཚུ་ཡོད་རུང་ ཤིང་མཁར་ལུ་ གཡག་གསོ་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ ཐོན་སྐྱེད་འབད་མི་ག་ཡང་མི་འོང་ནི་ཨིན་པས།

ད་ལྟོ་ དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོན་སྦྱང་པའི་བསྒང་ཨིན་མི་ ཀུན་བཟང་གིས་ སླབ་མིའི་ནང་ ཨ་པ་གིས་ གཡག་བཙོང་མ་བཏུབ་པར་ བཞག་མི་དེ་ཡང་ གཅིག་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ དོན་དག་སྦོམ་འདུག་ཟེར་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ཤིང་མཁར་གྱི་ རྩྭ་ཐང་དེ་ རྩེད་ཐང་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་གི་ གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་ ཐོན་ཡོད་རུང་ མི་མང་གིས་ སྒོ་ནོར་གྱི་དོན་ལུ་ རྩྭ་འབྲོག་སྦེ་ སྤྱོད་ནི་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྟེ་ མ་བྱིན་པར་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ཚུགས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དེ་ནང་ སྔར་སྲོལ་ལྟར་དུ་ ལ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་འབད་མི་ ག་ཡང་མེདཔ་ལས་ ཁོ་གི་ ཨ་པ་གིས་ ཉམས་མ་བཅུག་པར་ བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་ ལ་ནོར་གྱི་ གསོ་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་དེ་ ཉམས་འགྱོ་ནི་གི་ དུམ་ཁར་ལྷོད་ཡོདཔ་ལས་ འཕྲལ་མགྱོགས་ར་ ལོ་རྒྱུས་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ འགྱུར་ནི་མས་ཟེར་ བཤདཔ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

No comments:

Post a Comment

I write on these topics

105th National Day (2) 2012 (2) 2013 (1) 2014 (1) Academic (5) ACC (1) Accident (3) ADB (1) Ahmedabad Experience (15) Alto (1) Animal Well-being (2) Animals (4) Anonymous (1) Archery (1) Architecture (3) Argentina (1) Arrogant (1) Art (5) Asset (1) audicity of opinion (1) Australia (1) Autowalla (2) awards (1) baby sitting (1) BAFRA (1) Ban (1) Bangkok (1) Bank of Bhutan (2) Belief (1) Bhutan (73) Bhutan Airlines (2) Bhutanomics (1) Birthday (8) Birthday Wishes for my King (4) Birthday. (1) BJP (1) Blessed rainy day (1) Blog (2) Blog Award (1) Blog Award. Bhutan (1) Bloggers (4) Bolg Award (1) Bonzai (1) Book (11) Boudha temple (1) Brazil 2014 (1) Buddhism (19) Buffalo (1) Bushra Shanan (1) Car (2) Change (1) Changkor (1) Chetan Bhagat (1) Chief Election Commissioner of Bhutan (1) Child development (1) China (6) Choku (2) CITES (2) Civil Servants (2) cold (2) College (1) Comment (1) common sense (1) Community (1) Conservation (1) Constitution of the Kingdom of Bhutan (2) contemplation (1) Cordycepts (2) corporal Punishment (1) Court case (8) cricket (1) Cricket World cup (1) crime (3) Culture (14) culture properties. (3) Customs (11) Dasho Kunzang Wangdi (1) Dasho Shingkhar Lam (1) Dawa Gyeltshen (1) DCT (2) DDC (1) Dechen Wangmo (1) Democracy (4) Department of Revenue and Customs (6) Depression (1) Development (2) Dictator (1) Diplomatic Relationship (1) Disaster (1) Diwali (4) DNT (1) Doctors (1) dog (1) Doomsday 2012 (1) DPT (3) Dr. Karma Phuntsho (1) Dr. Richard Teo (1) DRC (3) Dream (2) Drugs (1) Dungsey Rimpoche (1) Dylan Thomas (1) Dzongkha Song (5) Earth hour (1) East (1) Ecology (1) Economics (14) Economist (1) Economy (2) Education (10) Election (10) Election 2013 (5) Election Commission of Bhutan (1) Election2013 (1) End of the world (1) Enforcement (3) Eric Weiner (1) Essay Games and Sports (1) Exams (9) Eyelid Twitching (1) Eyes (1) Facebook (4) Family (6) Farewell (1) FIFA (1) Fire disaster (2) Flowers (5) Flu (1) Folk tale (1) Food (2) Football (3) Foreign Policy (1) Fourth King (4) Freedom (3) Freedom at midnight (1) friend (1) Friendship (2) Fun (1) fundamental right (1) Games (2) Gandinagar (1) Gangnam Style (1) Germany (1) global warming (1) GNH (7) Golf Course in Shingkhar (4) Government (7) Great Britain (1) Guest Post (2) Guest Post. Extra Marital Affairs. (1) Gujarat (33) Gujarat University (9) Guns in Bhutan (1) Guru Rimpoche (1) H. L. V. Derozio's (1) H.H Dalai Lama (1) Hamas (1) Happiness (13) Happy new year (5) High land (1) His Majesty (5) History (4) Hobby (1) Hollywood (1) Home (6) Humbleness (1) humility (1) Humming bird (1) humor (2) I am Malala (1) I too had a love story (1) Iceland (1) Icon Shoe (1) IELTS (1) India (33) Indo-Bhutan Friendship (1) Infatuation (1) Information (1) Inspiration (2) International Happiness day (1) International Health Regulation (1) International Poetry day (1) International water day (1) International Women's day (1) interview (2) Israel (1) Jangsa Animal Saving Trust (2) Japan (5) Jaswant Singh (1) JDWNR Hospital (8) Jigme Y. Thinley (1) job (1) John Keats (1) jokes (2) Joseon Dynasty (1) Justice (1) Kankaria lake (1) Katmandu (2) Kings of Bhutan (2) Kongfu Panda (2) Kuensel (3) Lal Darwaza (1) laughter (2) Law (5) Lemjakha (2) lessons (1) Letter (1) letter to MP (2) Letter. (1) Life (4) Local Healers (3) Lomba (1) Longchen Rabjam (9) Losar (2) love (6) Lunar Eclipse (2) Lyonpo Ugyen Tshering (1) Mail (1) Malaysia (5) Married to Bhutan (1) Mathematics (1) Media (1) merry X-mas. (2) MH370 (1) middle class people (1) middle class people. My life (1) Ministry of Finance. Paro Airport (1) Minzuk Lhamo (2) Misfortune (2) MoE (1) MoF (1) Moldova (1) Money Plant (1) Monk hood (1) Monks (1) morales (2) Mother's Day (2) Movie (5) MPs (1) Music (3) my ATM card. (1) my blog (2) My Boss (4) my camera (1) my country (1) My daughters (14) My family (7) My father (9) My Friend (2) My job (5) My King (2) My King and Queen (4) My Life (77) My mother (4) My passport (1) My Phone (1) My Promises (1) My sister (3) My Son (1) my sun glass (1) My Teachers (2) My Wife (4) Narendra Modi (4) NASA (1) National anthem (1) National Assembly (1) National Council (1) National Day (1) Nelson mandela (1) Nepal (4) New Delhi (1) Nissam Ezekil (1) Nomads (1) Norbu the Cat (1) Opposition (1) Our Queen (1) Pakistan (1) Palace (1) Palestine (1) Parliament (2) Paro (4) Paro Airport (7) Passu (2) Pay Revision (4) PDP (2) Pedestrian day (1) People (3) Photography (34) Phuentsholing (2) Poetry (12) Police (2) Politics (11) Pollution (1) Prado (1) Prediction (1) Primary round (1) Prime Minister of Bhutan (6) Prime Minister of India (1) Private Sector (1) Prostitution (1) psychology (2) Punakha (2) Punishment (1) Qatar (1) Queen of Bhutan (1) Quota (1) RAA (1) Rabindranath Tagore (1) Rabney (2) Rajnikant (1) Random Thoughts (32) RCSC (2) reflection (1) Refugee Problem (1) Religion (4) Republic day of India (1) Research (2) Result (5) Retention wall (1) RILO AP (2) Road (1) Road Development (1) Road safety (1) Robert Frost (1) ROCB (1) Royal Wedding (4) RRCO. Paro (2) Rule of Law (1) Rumors (1) Rupee Crunch (2) samrtphones (1) scholarships (3) School (1) Security (2) Seminar (4) Seoul (3) shapes (2) Sherubtse (3) Shingkhar (34) Shopping (1) Sikkim (1) SIM card (1) Singapore (1) Smile (1) Snowfall (1) social forestry day (1) Social Media (3) social problems (1) South Korea (8) Spain (1) Sperm Donation (1) Stipend (1) story (2) Study (2) Suhas Gopinath (1) Superstition (1) Switzerland (1) Talent (2) Tashi Group of Companies (1) Teachers (6) Teachers's Day (2) Team work (1) Tenancy Act (1) Thai Customs (3) Thailand (3) Thank you (2) Thank you note (1) The Nederlands (1) Thimphu (2) Thuksey Rimpoche (1) Tibet (3) tobacco (1) Tobacco Control Act (3) TOEFL (1) Trade (2) Traditions (4) Training (12) Travel (16) Tsechu (1) Tulip (1) Ugyen Pandy (2) Uniform (1) Ura (2) USA (1) vacation (1) Walk (1) Wangdi Dzong (2) WCO (4) Wedding (1) WHO (1) wild life (1) wildlife (3) William Wordsworth (1) Wisdom (2) Women (2) Woochu (1) World CUP (2) Writer (1) Writing (1) Yak (11) Yeshhey (1) Youths (4) Zhabdrung (1) Zoo (1)

Followers